Forum Dialogu | Deklaracja zasad podstawowych

Zasady ogólne.
 • Wolność jest wartością nadrzędną i pierwszą zasadą ładu społecznego.

 • Sprawą podstawowego znaczenia jest zachowane zasad moralności w życiu społecznym i rodzinnym.

 • Wartością zasadniczą jest demokratyczne państwo prawa, szanujące dorobek pokoleń.

 • Własność prywatna jest materialną rękojmią wolności i odpowiedzialności.

 • Wszyscy obywatele są równi wobec prawa.
Państwo, jego bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Państwo musi służyć obywatelowi i chronić jego wolności obywatelskie, w tym wolność słowa i sumienia, prawo zrzeszania się i swobodę wyboru zawodu.

 • Udział obywateli w życiu państwa gwarantuje istnienie szerokiego samorządu terytorialnego.

 • Władzami publicznymi w Rzeczpospolitej są parlament, prezydent, rząd, sądy i samorząd.

 • Na straży zasad konstytucyjnych musi stać Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Rzecznik Praw Obywatelskich.

 • Władza sądownicza opierać się winna na niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 • Mniejszości narodowe i religijne współistnieją w państwie na zasadach pełnoprawności.

 • Władza sądownicza opierać się winna na niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 • Mniejszości narodowe i religijne współistnieją w państwie na zasadach pełnoprawności.

 • O sile i bezpieczeństwie państwa decyduje stan jego gospodarki.

 • Polska polityka zagraniczna w dużym stopniu powinna być zorientowana na korzyści ekonomiczne i pozyskiwanie dla naszego kraju liczących się w świecie inwestorów.

 • Należy wykorzystać w polityce zagranicznej atuty Polski-centralne położenie na linii Zachód - Wschód i na szlaku Północ-Południe.

 • Podstawowym celem polskiej polityki zagranicznej jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej i NATO. Państwa środkowo i wschodnioeuropejskie są naszym naturalnym partnerem gospodarczym i politycznym-. Polska obecność kulturalna i ekonomiczna na Wschodzie powinna być wzmacniana. Rozwijana powinna być współpraca nadgraniczna, regionalna oraz strefy wolnego handlu i współpraca w regionie Morza Bałtyckiego.

 • Polska zakorzeniona w instytucjach integracji takich jak Unia Europejska i NATO może i powinna odegrać rolę stabilizatora regionu i łącznika między Wschodem i Zachodem Europy.

 • Należy dążyć do tego, aby powstał całościowy i wiarygodny system obrony państwa na wypadek zagrożenia zewnętrznego. Powinna zostać zarysowana jasna, wieloletnia perspektywa rozwoju polskich sił zbrojnych.

 • Należy wspierać producentów wysoko rozwiniętych technologii wojskowych ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli technicznej i zaplecza produkcyjnego.

 • Polonia winna cieszyć się szczególnym zainteresowaniem polskiej polityki zagranicznej.

 • Państwo powinno lepiej chronić polskich obywateli za granicą.

 • Konieczna jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Znaczniejsze środki trzeba zapewnić policji, przy równoczesnym zwiększeniu kontroli nad jej działaniem.

 • Muszą zostać zwiększone uprawnienia policji w zakresie korzystania z broni i przełamane formalne bariery utrudniające walkę z przestępczością, zwłaszcza zorganizowaną oraz międzynarodowymi gangami narkotykowymi. Do tych zagrożeń należy dostosować poziom ochrony granic, portów lotniczych i obiektów o znaczeniu strategicznym.

 • Konieczne jest poprawienie funkcjonowania sądownictwa gospodarczego, skrócenie terminów ferowania wyroków, reforma służby skarbowej, celnej, prokuratury. Należy uporządkować relacje między Policją Państwową, a "policją samorządową".

 • Szczególny nacisk należy położyć na poprawienie i usprawnienie kontaktów policji ze społeczeństwem oraz edukację obywateli w dziedzinie prewencji zagrożeń kryminalnych i cywilizacyjnych.
Gospodaka.
 • Polska gospodarka jest gospodarką rynkową opartą na swobodnej przedsiębiorczości i na dominacji własności prywatnej.

 • Tworzenie przez państwo warunków wzrostu gospodarczego to zapewnianie stabilności politycznej i prawnej, efektywność polityki fiskalnej i walutowej, tworzenie korzystnych warunków kredytowych i wspieranie trafnych inwestycji.

 • Specyficzna rola państwa w gospodarce to nadzór nad przemysłami i usługami tzw. strategicznymi oraz tworzenie powszechnych reguł działalności gospodarczej, także zapewnianie stabilności waluty i wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości.

 • Prawo powinno określać ramy gospodarczego zaangażowania państwa, efektywnej i uczciwej konkurencji, środki ochrony interesów nabywców dóbr oraz reguły dialogu i uzgodnień między partnerami społecznymi.

 • Państwo polskie musi zabiegać o budowanie pozytywnego obrazu Polski za granicą, korzystne rozłożenie zadłużenia zagranicznego, o stworzenie przesłanek pokoju społecznego.

 • Gospodarka Polski musi być dostosowana do struktur gospodarki światowej.

 • Rynek musi opierać się na zasadzie swobody transakcji oraz indywidualnych i zbywalnych prawach własności.

 • Stosunki pracy powinny być uregulowane zgodnie z zapisami odnośnych konwencji międzynarodowych.

 • System podatkowy musi opierać się o zasady gwarantujące jego jasność, stabilność oraz ograniczające jego uznaniowość. Sprzyjać musi oszczędzaniu i inwestowaniu.

 • Reprywatyzacja nie może być dokonywana z naruszeniem ważnych interesów współcześnie żyjącego społeczeństwa.

 • Inwestorzy zagraniczni winni mieć zagwarantowane stabilne warunki prawne dla swojego działania i gwarancje prawne do pełnego transferu zysków.

 • Powinna następować liberalizacja obrotu nieruchomościami.

 • Deficyt budżetowy państwa powinien być finansowany z zaakceptowanych przez Parlament ąródeł i pozostawać pod jego kontrolą.

 • Na rynku kredytowym powinna być utrzymana równowaga.

 • Ograniczenie nadmiernej podaży pieniądza poprzez bank centralny winno dokonywać się przez prowadzenie twardej polityki finansowej państwa.

 • Zagwarantowanie niezależności banku centralnego od władzy wykonawczej i gier politycznych winno być podstawą mocnego i stabilnego pieniądza i obroną przed proinflacyjną polityką gospodarczą.

 • Złotówka powinna podlegać wymienialności zewnętrznej, aż do osiągnięcia pełnej wymienialności.

 • Inflacja, jako główny czynnik powodujący dekoniunkturę, powinna zostać ograniczona.

 • Wzmacniać należy system poboru podatków, ceł i innych opłat jako formę ochrony przed nieuczciwą konkurencją i szansę zwiększenia dochodów budżetowych bez wzrostu podatków.

 • Podmioty gospodarcze muszą być równe w zakresie opodatkowania.

 • Sektory gospodarcze muszą być zrównane w przedmiocie egzekucji należności podatkowych.

 • Należy zasadniczo przyspieszyć prywatyzację jako metodę kreowania właściciela w pełni identyfikującego się z przedsiębiorstwem.

 • Wzrost gospodarczy powinien następować głównie poprzez rozwój prywatnej przedsiębiorczości.

 • Szara strefa, jako forma nieuczciwej konkurencji i sposób uchylania się od podatków nie powinna być tolerowana.

 • Należy ograniczyć do niezbędnego minimum system koncesjonowania.

 • W sporach zbiorowych należy opierać się na systemach negocjacyjnych.

 • Szansą na dodatkowe pozarolnicze zatrudnienie jest popieranie małej przedsiębiorczości, tworzącej miejsca pracy na wsi zarówno w dziedzinie przetwórstwa rolno-spożywczego jak i poza nią.

 • Rozwijać należy inwestycje infrastruktury cywilizacyjnej wsi, przede wszystkim w zakresie zaopatrzenia w wodę i telefonizację oraz funkcjonowanie oświaty i służby zdrowia, dostosowanych do specyfiki wiejskiej.

 • Państwo powinno wspierać politykę kredytową i efektywne inwestycje w zakresie obsługi rolnictwa i przetwórstwa spożywczego.

 • Nie można wyłączać rolnictwa spod wpływu reguł wolnorynkowych, choć konieczna jest aktywna polityka rolna państwa tj. ochrona polskiego rynku przed produktami o cenach dumpingowych.

 • Państwowe gospodarstwa rolne powinny zostać sprywatyzowane. Do zadań państwa należy wspomaganie prac scaleniowych i infrastruktury wiejskiej.

 • Niezbędna jest promocja eksportu żywności i dbałość o interesy polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską.