Forum Dialogu

Wykaz tematów 1996/1997/1998 r.

 • Polityka finansowa państwa i reforma systemy podatkowego w kontekście ograniczenia inflacji, stymulowania inwestycji i dążenia do ekonomicznej samodzielności rodzinn.

 • System społecznego komunikowania się.

 • System zabezpioeczenia społecznego.

 • Model samorządu terytorialnego i reforma terytorialnej administracji państwowej.

 • Przygotowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO. Polska polityka wschodnia.

 • Przekształcenia własnościowe: powszechne uwłaszczenie, prywatyzacja i reprywatyzacja ( cele, formy, zakres ).

 • System edukacji i badań naukowych.

 • Budownictwo mieszkaniowe.

 • Stosunki pracy ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów rozwiązywania sporów zbiorowych.

 • Bezpieczeństwo obywateli.

 • Ochrona środowiska naturalnego.

 • Polityka kulturalna.

 • Reforma służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych.

 • Reforma budownictwa.

 • Zasady polityki rolnej.

 • Restrukturyzacjia górnictwa i hutnictwa w kontekście ograniczania bezrobocia.