Działalność międzynarodowa | Unia Europejska

Marek Goliszewski:
"Prawdą jest, że polska firma staje dziś do walki wobec konkurencyjnego przedsiębiorstwa europejskiego, które ma więcej pieniędzy, lepsze technologie, opanowane rynki zbytu, wypromowaną markę. Ale prawdą jest też, że można wygrywać z tym potężnym przeciwnikiem w uczciwej walce konkurencyjnej. O tyle bardziej będzie można wygrywać, że od 1 maja 2004 mamy równe prawa".


Marek Goliszewski był od lat publicznie działa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Aktywnie uczestniczy w pracach licznych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką unijną. BCC, którego jest prezesem ma swojego stałego przedstawiciela, wybitnego eksperta, w Komisji Europejskiej. Dzięki temu, wszystkie sprawy, którymi zajmuje się Komisja Europejska są na bieżąco konsultowane i opiniowane przez środowisko polskich przedsiębiorców.

Marek Goliszewski jest m.in.:
 • Prezesem Stowarzyszenia Euroatlantyckiego - od 2010
     Stowarzyszenie Euroatlantyckie (SEA) jest niedochodową organizacją pozarządową, apolityczną, niezwiązaną z żadną partią. SEA jest organizacją ogólnopolską, wśród celów działania wyróżnia: działania na rzecz jak najpełniejszego uczestnictwa Polski w Sojuszu Północno-Atlantyckim, Unii Europejskiej i w innych instytucjach bezpieczeństwa demokratycznego świata, prowadzenie prac koncepcyjnych wokół zagadnień polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności naszego kraju w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych oraz działalność oświatową dotyczącą polityki Polski oraz stosunków międzynarodowych.

 • Na zaproszenie Marka Goliszewskiego przyjechał do Polski premier Irlandii , Bertie Ahern , który podczas Wielkiej Gali Liderów odebrał Nagrodę Specjalną BCC i stał się tym samym członkiem honorowym BCC. - luty 2005;

 • Pomysłodawca, przyznawanego wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, "Medalu Europejskiego"

 • Członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej - od 2002;
     Prezes w Radzie Integracji Europejskiej. Premier Leszek Miller wręczył Markowi Goliszewskiemu nominację na członka Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Uroczystość odbyła się 11 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Rady Ministrów.

 • Członkiem Środowiskowej Rady Integracji Europejskiej ds. Środowisk Gospodarczych - od 2002
     W ramach Narodowej Rady Integracji Europejskiej działa siedem rad środowiskowych, m.in. rada ds. środowisk gospodarczych. Wszystkim radom konsultacyjnym przewodniczy minister ds. europejskich, a ich członkami są przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i środowisk opiniotwórczych. Zadaniem rad jest uwrażliwienie różnych środowisk w Polsce na sprawy integracji europejskiej, przedstawianie opinii na temat procesu integracji, wspieranie dialogu społecznego w sprawach związanych z tym procesem i podejmowanie działań na rzecz społecznego porozumienia wokół integracji.

 • Członkiem Rady Integracji Europejskiej - od 1996
     Narodową Radę Integracji Europejskiej powołał jesienią 1999 roku ówczesny premier Jerzy Buzek jako forum dialogu rządu z różnymi środowiskami i siłami politycznymi. Jej inauguracyjne posiedzenie odbyło się 3 listopada. Rada ta była pomyślana jako organ opiniodawczo-doradczy działający przy premierze, który jednocześnie przewodniczy Komitetowi Integracji Europejskiej.

 • Członkiem Klubu Europejskiego - od 1994